Logoet skal rumme essensen af en virk­somhed. Det skal have visuel sig­nalvær­di, så man husker og genk­ender det. Det er logoet sam­men med kom­mu­nika­tio­nen, som skaber virk­somhe­dens iden­titet. I udar­be­jdelsen af et logo er der mange overve­jelser. Hvem er virk­somhe­den, hvem er mod­tageren, og hvilke ele­menter skaber den rigtige stemn­ing i logoet.