Arkitek­t­de­len vokser støt hos Grids. Hvis du skal have lavet en tilbygn­ing, en udnyt­telig tage­tage, en ny car­port, nyt køkken, nyt bad eller bare trænger til andre øjne på din indret­ning, så lad os mødes og kigge på det. Med udgangspunkt i ønsker og drømme holdt op imod lokalplan­ers og Bygn­ingsre­gle­mentets begræn­sninger, laver jeg myn­dighed­steg­ninger og beskriv­else til kom­munen. Jeg er tovhold­er på pro­jek­tet, indtil det er god­k­endt.

 

Nyt indgangspar­ti til række­hus på Sol­bakken i Holte
I forbindelse med en større ombygn­ing af række­hus fra 40’erne ønsker kun­den sig et lukket indgangspar­ti med direk­te forbindelse til entréen. Indgangspar­ti­et trækkes lidt frem under taget og zinkind­dækkes.

 

Nyt indgangspar­ti og ny car­port i Brøn­shøj
Kun­den ønsker sig et nyt indgangspar­ti som pass­er bedre til hov­ed­husets arkitek­tur. Løs­nin­gen bliv­er et muret indgangspar­ti med sprossede vin­duer som husets øvrige og et hval­met zink­tag. Car­porten i en let kon­struk­tion og i en stør­relse så adgan­gen til huset fri­holdes.

Ny 1. sal med mansard­tag på bun­ga­low i Brøn­shøj

Vi har netop afs­lut­tet en opgave i Brøn­shøj, en ny 1. sal med mansard­tag. Fam­i­lien trænger til mere plads, så børn og foræl­dre får eget værelse. Trap­pen til 1. sal kom­mer til at ligge i det nuværende køkken, så køkkenet fly­ttes og får mere plads.

 

 

Valloevej_26

 

 

Atelier Terløsej i Husum

Ate­lier i solbe­skin­net baghave i Husum
Kun­st­neren havde gen­brugs vin­duer og dør og ville gerne have højt til loftet. For at få ate­lieret pas­set ind i den ikke så store have, nøjedes jeg med at lave højt til loftet i den ene ende.

 

Karnapbænk

Kar­nap­bænk i vil­la på Grün­ersvej, Holte
Bænken er sam­talekøkkenets hyggekrog, og en god udsigt­spost til livet på vejen. Bænken er lavet, så var­men fra eksis­terende radi­a­tor ledes ud gen­nem hulplad­er i fron­ten. Grids har stået for opmåling og teg­ninger af kon­struk­tion. Bænken er bygget af Tøm­r­ermester Bang, som også er en dygtig sned­ker.

Karnapbænk tegninger

Ny kvist med plads til bade­værelse — Dron­ning­gårds Allé, Holte
Kun­den ønskede sig et nyt bade­værelse på 1.sal og det lykkedes ved at til­føre huset en ny kvist som pass­er til det eksis­terende hus. Indret­ning af baderum i samar­be­jde med kun­den.

Dr_gaards_alle_53_bad

badevaerelse_1_20_ny_kvist_2

Dr_gaards_alle_53

Car­port — Dron­ning­gårds Allé, Holte
Til samme kunde har jeg teg­net en car­port som læg­ger sig fint ind på plad­sen foran huset, og med trans­parens for at give den et let udtryk.

soekrogen_4

80ér hus i Sørup skal have nyt look
Kun­den ønsker sig et mere mod­erne look på sin vil­la som lig­ger i Sørup med udsigt over søen. Her har jeg teg­net et mere stramt tag til naturskifer og udskift­ning af vin­duer til Velfac med de smalle ram­mer. Deru­dover har jeg teg­net ny car­port og skure som skal være sorte med ram­mer i hårdt­træ mon­teret uden­på, så fig­ur­erne bliv­er blødt op og farverne blender bedre ind med husets.

facader_NV_SO_A3_V4

carport_1_50_V3

haveskur_1_50_V4

laage_carit_etlars_vej_6

Ny låge mon­teret med føler og motor — Car­it Etlars Vej, Holte
Kun­den ville gerne have en låge som var ven­lig og imødek­om­mende, der­for teg­nede jeg en låge i træ med buede for­mer.