Dan­sk Sund­hedssikring udar­be­jder sund­heds­for­sikringer til medar­be­jderne i din virk­somhed. Grids har stået for virk­somhe­dens grafiske iden­titet — logode­sign, web­de­sign, valg af fotos, illus­tra­tioner, design og opsæt­ning af medlem­sko­rt, brevpa­pir og vis­itko­rt, mes­sevægge, roll ups og skilte. Jeg har også lavet forslag til indret­ning af lokaler og designet folieskilte med logo til glasvægge.

ds_sundhed_1 ds_sundhed_2