Det var en spæn­dende opgave at få lov til at være med til at lave Planstrate­gi 2015 Greve Kom­mune i fremti­den. De overordnede mål­sæt­ninger skulle illus­tr­eres sam­men med værdis­æt­ning og pri­or­i­ter­ing af kom­munens 6 foku­som­råder. Pub­lika­tio­nen skulle ende som en dig­i­tal pdf mål­ret­tet kom­munens borg­ere og poten­tielle nye til­fly­t­tere.