Kon­sulen­thuset Val­con har udar­be­jdet et sur­vey i samar­be­jde med Dan­sk Indus­tri Han­del. I den forbindelse fik jeg lov til at stå for den grafiske tilret­telæggelse, ud fra DI’s design­guides. Der blev udar­be­jdet illus­tra­tioner, farvesat, fun­det under­støt­tende fotos og kastet idéer op til den rigtige for­side. Resul­tatet kan du se her Sup­ply Chain Man­age­ment i B2B han­delsvirk­somhed­er.

valcon_DI